Go Back   Diễn đàn Sinh học Việt Nam > Giảng đường > Thực vật

Thực vật Dành cho các bộ môn Sinh lý thực vật, Hình thái giải phẫu thực vật và Hệ thống học thực vật

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 30-01-09, 08:34   #21
Nguyễn Xuân Hưng
Administrator
 
Nguyễn Xuân Hưng's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2004
Đến từ: Genetics of Drosophila Immune Response, IBMC, University of Strasbourg
Bài gửi: 2,169
Thanks: 307
Thanked 776 Times in 425 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Lờicủagió View Post
Em chưa học lớp 12 nên chuyện tìm đề thi học sinh giỏi quốc gia còn không được trôi chảy cho lắm. Mấy đề thi trên em post lên, mong giúp cho các anh các chị, chúc mọi người thi cử đỗ đạt nha!
Cảm ơn em. Sẽ hay hơn nữa nếu các bạn trao đổi về lời giải cho những câu hỏi thú vị.
__________________
Burning on the ice
Nguyễn Xuân Hưng is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-09, 20:45   #22
Lờicủagió
Thành viên
 
Lờicủagió's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 676
Thanks: 201
Thanked 354 Times in 217 Posts
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 2004
ĐỀ THI THỨ NHẤT – NGÀY 11/3/2004 - BẢNG A
Câu 1: Dựa vào đặc điểm cấu trúc của màng tế bào hãy cho biết :
a/. Những chất nào có thể đi qua lớp photholipit kép nhờ sự khuyếch tán /
b/. Các đại phân tử như Protêin, các ion có thể qua màng tế bào bằng cách nào?
Câu 2: Hãy cho biết chức năng của không bào trong các tế bào sau đây:
a)Tế bào lông hút của rễ
b)Tế bào cánh hoa
c)Tế bào đỉnh sinh trưởng
d)Tế bào lá cây của một số loài mà động vật không dám ăn
Câu 3:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
a)Tế bào biểu bì lông ruột và tế bào hồng cầu có gì khác nhau về cấu trúc và chức năng.
b)Tìm đặc điểm chung của hai loại tế bào biểu bì lông ruộtt và hồng cầu thể hiện với chức năng hấp thụ các chất
Câu 4<o:p></o:p>
a)Nêu thành phần chủ yếu cấu tạo nên một Virion
b)Virút có bao nhiêu kiểu đối xứng chính? Trong đó kiểu nào thường gây bệnh cho người?
Câu 5<o:p></o:p>
a)Đặc điểm cơ bản nào về tế bàovà hệ gen của vi khuẩn giúp chúng có được khả năng thích nghi cao với các điều kiện môi trường khác nhau?
b)Khi trực khuẩn Gram dương (Bacillus brevis ) phát triển trong môi trường lỏng, người ta lizôzim vào dung dịch nuôi cấy. Vì khuẩn có tiếp tục sinh sàn không? Vì sao?
Câu 6: <o:p></o:p>
Sự tiêu hoá ở dạ dày diễn ra như thế nào ? Thức ăn sau khi được tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột từng đợt với lượng nhỏ có ý nghĩa gì? Trình bày cơ chế của hiện tượng trên.
Câu 7: Một số bệnh ở người gây nên do rối loạn nội tiết. Việc điều trị bằng hoocmôn trong một số trường hợp đem lại hiệu quả rõ rệt, nhưng trong một số trường hợp khác lại không có hiệu quả. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến các trường hợp trên.
Câu 8: Hãy chọn một ý đúng trong 4 ý ở mỗi câu sau đây:
1. Ôxi được giải phóng ra khỏi Hêmôglobin để vào mô nhiều nhất khi:
a. pH thấp, nhiệt độ cao ở mô
b. pH cao, nhiệt độ cao ở mô
c. pH thấp, nhiệt độ thấp ở mô
d. pH cao, nhiệt độ thấp ở mô
2. Sợi đàn hồi và sợi cơ trơn trong thành động mạch chủ có tác dụng gì ?
a. Điều hoà dung lượng máu chảy trong mạch
b. Làm cho dòng máu chảy liên tục
c. Làm cho máu chảy mạnh hơn
d. Làm tăng huyết áp khi máu lên động mạch
3. Hoạt động nào sau đây của các van tim là do tăng áp lực trong tâm thất của tim ở động vật có vú?
a. Đóng tất cả các van tim
b. Đóng tất cả các van bán nguyệt.
c. Mở van hai lá và van ba lá
d. Mở các van bán nguyệt
Câu 9: Nêu sự khác nhau và giống nhau về các đặc điểm điển hình giữa thực vật C3 và thực vật C4.
Câu 10: Cho hai cây A, B và ba chỉ tiêu sinh lí: áp suất thẩm thấu của tế bào rễ, điểm bù ánh sáng và điểm bù CO<SUB>2</SUB>.
a/. Hãy chọn chỉ tiêu sinh lí thích hợp để phân biệt cây A, B trong các nhóm thực vật sau:
- Cây ưa bóng và cây ưa sáng
- Cây chịu hạn và những cây kém chịu hạn
- Cây C3 và cây C4
b/. Nếu nguyên tắc của phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh lí nói trên
c/ Giả thiết rằng nếu cây trồng A và cây trồng B trên cùng một diện tích thì cây B sẽ ảnh hưởng xấu đến cây A. Hãy trình bày cách bố trí thí nghiệm để kiểm tra sự ảnh hưởng đó.
Lờicủagió is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-09, 20:55   #23
Tiến Thành
Registered Users
 
Tiến Thành's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Đến từ: THE UNIVERSITY OF SYDNEY
Bài gửi: 43
Thanks: 49
Thanked 40 Times in 34 Posts
<TABLE class=MsoTableGrid style="MARGIN: auto auto auto -10.95pt; WIDTH: 539.55pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=719 border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 228.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=305>Së Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o Th¸i B×nh<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


Tr­êng THPT NguyÔn §øc C¶nh<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 310.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=414>Kú thi chän Häc sinh giái<o:p></o:p>


N¨m häc 2008 - 2009<o:p></o:p>

§Ò thi m«n: Sinh häc<o:p></o:p></TD></TR></TBODY></TABLE>

Thêi gian:150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)<o:p></o:p>

I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (8,0 ®iÓm)<o:p></o:p>
C©u 1: D¹ng ®ét biÕn gen nµo sau ®©y g©y hËu qu¶ lín nhÊt ®èi víi ph©n tö Protein ?BiÕt ®ét biÕn kh«ng liªn quan ®Õn m· më ®Çu vµ m· kÕt thóc .<o:p></o:p>
A. Thay thÕ mét cÆp Nucleotit ë gi÷a gen B. Thay thÕ mét cÆp Nucleotit ë cuèi gen<o:p></o:p>
C. MÊt mét cÆp Nucleotit ë gi÷a gen D. MÊt mét cÆp Nucleotit ë cuèi gen<o:p></o:p>
C©u 2: Lo¹i ®ét biÕn nµo sau ®©y t¹o nªn thÓ kh¶m trªn mét c¬ thÓ thùc vËt?<o:p></o:p>
A. §ét biÕn gen tréi trong gi¶m ph©n ë mét tÕ bµo sinh dôc<o:p></o:p>
B. §ét biÕn gen tréi trong nguyªn ph©n ë mét tÕ bµo sinh d­ìng<o:p></o:p>
C. §ét biÕn gen lÆn trong gi¶m ph©n ë mét tÕ bµo sinh dôc<o:p></o:p>
D. §ét biÕn gen lÆn trong nguyªn ph©n ë mét tÕ bµo sinh d­ìng<o:p></o:p>
C©u 3: Gen B bÞ ®ét biÕn thµnh gen b , gen b chªnh lÖch so víi gen B hai liªn kÕt Hidro .BiÕn ®æi nµo sau ®©y ®· x¶y ra trong gen B ?<o:p></o:p>
A. MÊt hoÆc thªm mét cÆp G - X B. MÊt hoÆc thªm mét cÆp A - T<o:p></o:p>
C. Thay thÕ mét cÆp A – T b»ng mét cÆp G – X C. Thay thÕ mét cÆp G – X b»ng mét cÆp A – T<o:p></o:p>
C©u 4: Mét gen dµi 0.357µm cã sè Nucleotit lo¹i Adenin chiÕm 30% sè Nucleotid cña gen . Mét ®ét biÕn kh«ng lµm thay ®æi chiÒu dµi cña gen nh­ng lµm cho sè liªn kÕt Hidro trong gen ®ét biÕn gi¶m ®i mét so víi gen b×nh th­êng .Sè l­îng tõng lo¹i Nucleotit cña gen ®ét biÕn lµ bao nhiªu ?<o:p></o:p>
A. A = T = 630 , G = X = 420 B. A = T = 420 , G = X = 630<o:p></o:p>
C. A = T = 629 , G = X = 421 D. A = T = 631 , G = X = 419<o:p></o:p>
C©u 5: Ng­êi ta vËn dông d¹ng ®ét biÕn nµo sau ®©y ®Ó lo¹i ra khái NST nh÷ng gen kh«ng mong muèn ?<o:p></o:p>
A. §ét biÕn mÊt ®o¹n NST B. §ét biÕn lÆp ®o¹n NST<o:p></o:p>
C. §ét biÕn ®¶o ®o¹n NST D. §ét biÕn chuyÓn ®o¹n NST<o:p></o:p>
C©u 6: D¹ng ®ét biÕn nµo sau ®©y kh«ng lµm thay ®æi vÞ trÝ cña gen trªn NST?<o:p></o:p>
A. MÊt ®o¹n NST B. LÆp ®o¹n NST C. ChuyÓn ®o¹n NST D. §ét biÕn ®a béi<o:p></o:p>
C©u 7: ë mét loµi thùc vËt cã bé NST l­ìng béi 2n = 24 . ThÓ ba nhiÔm kÐp cña loµi cã bao nhiªu NST?<o:p></o:p>
A. 12 B. 26 C. 36 D. 72<o:p></o:p>
C©u 8: ë mét loµi thùc vËt gen B quy ®Þnh tÝnh tr¹ng th©n cao tréi hoµn toµn so víi gen b quy ®Þnh th©n thÊp . Cho mét c©y tø béi cña loµi tù thô phÊn thu ®­îc kÕt qu¶ 305 c©y cao vµ 101 c©y thÊp . KiÓu gen cña c©y ®ã nh­ thÕ nµo ?<o:p></o:p>
A. BBBB B, BBBb C. BBbb D. Bbbb<o:p></o:p>
C©u 9: BÖnh mï mµu ë ng­êi do mét gen lÆn n»m trªn NST X quy ®Þnh ( kh«ng cã alen ë Y ) mét cÆp vî chång ®Òu b×nh th­êng hä sinh ®­îc mét con g¸i cã d¹ng XO vµ biÓu hiÖn mï mµu . HiÖn t­îng trªn ®­îc gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo ?<o:p></o:p>
A. Cã sù ræi lo¹n trong ph©n bµo gi¶m ph©n I ë mÑ B. Cã sù rèi lo¹n trong ph©n bµo gi¶m ph©n II ë mÑ<o:p></o:p>
C. Cã sù rèi lo¹n trong ph©n bµo gi¶m ph©n ë c¶ bè vµ mÑ D. Cã sù rèi lo¹n trong ph©n bµo gi¶m ph©n ë bè<o:p></o:p>
C©u 10: §èi víi mét gièng c©y trång kiÓu gen cã vai trß nh­ thÕ nµo trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt ?<o:p></o:p>
A. Quy ®Þnh kh¶ n¨ng chèng chÞu cña gièng B. Quy ®Þnh giíi h¹n n¨ng suÊt cña gièng<o:p></o:p>
C. Quy ®Þnh n¨ng suÊt cô thÓ cña gièng D. Quy ®Þnh møc ®é biÕn ®æi cña gièng<o:p></o:p>
C©u 11: N¨ng suÊt cña mét gièng vËt nu«i hay c©y trång phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nµo sau ®©y ?<o:p></o:p>
A. Gièng B. Kü thuËt s¶n xuÊt C. Gièng vµ kü thuËt s¶n xuÊt D. Kh¶ n¨ng sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn<o:p></o:p>
C©u 12: TÝnh chÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ cña th­êng biÕn ?<o:p></o:p>
A. BiÕn ®æi ®ång lo¹t theo cïng mét h­íng B. Kh«ng cã kh¶ n¨ng di truyÒn<o:p></o:p>
C. Cã kh¶ n¨ng di truyÒn D. BiÕn ®æi t­¬ng øng víi ®iÒu kiÖn sèng<o:p></o:p>
C©u 13: Kh¶o s¸t mét quÇn thÓ thùc vËt ng­êi ta x¸c ®Þnh ®­îc sè c©y cã kiÓu gene dÞ hîp Aa chiÕm 60%. H·y dù ®o¸n sau 3 thÕ hÖ tù thô phÊn b¾t buéc th× tØ lÖ c©y dÞ hîp Aa lµ bao nhiªu % ?<o:p></o:p>
A. 7.5% B. 12,5% C. 22.5% D. 30%<o:p></o:p>
C©u 14: B»ng ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y cã thÓ t¹o ®­îc dßng thuÇn mét c¸ch nhanh nhÊt ?<o:p></o:p>
A. Cho tù thô phÊn b¾t buéc B. Cho giao phèi cËn huyÕt<o:p></o:p>
C. Dïng Consixin tø béi ho¸ c¸c c¬ thÓ l­ìng béi D. Dïng Consixin l­ìng béi ho¸ c¸c c¬ thÓ ®¬n béi<o:p></o:p>
C©u 15: ë ng­êi bÖnh b¹ch t¹ng do ®ét biÕn gen lÆn trªn NST th­êng g©y ra. Trong mét gia ®×nh bè mÑ ®Òu b×nh th­êng sinh ra con bÞ b¹ch t¹ng .BÖnh ®­îc biÓu hiÖn lµ do:<o:p></o:p>
A. Sù ph¶n øng cña c¬ thÓ víi m«i tr­êng B. Sù tæ hîp c¸c gen ®ét biÕn lÆn<o:p></o:p>
C. Sù t­¬ng t¸c gi÷a c¸c gen D. Sù xuÊt hiÖn tÝnh tr¹ng trung gian<o:p></o:p>
C©u 16: ë c©y bÇu gen A ¸t chÕ c¸c gen kh«ng alen ®Ó cho mµu tr¾ng ; cÆp alen aa kh«ng ¸t chÕ . Gene B quy ®Þnh mµu vµng tréi so víi gen b quy ®Þnh mµu xanh. Tõ mét phÐp lai gi÷a c©y bÇu qu¶ tr¾ng vµ c©y bÇu qu¶ vµng thu ®­îc kÕt qu¶ gåm : 80 c©y qu¶ tr¾ng; 60 c©y qu¶ vµng;20 c©y qu¶ xanh.KiÓu gen cña c©y bè mÑ ph¶i nh­ thÕ nµo ?<o:p></o:p>
A. AABB vµ aaBB B. AABb vµ aaBB C. AaBb vµ aaBb D. AaBB vµ aaBb<o:p></o:p>
C©u 17: Cã 250 tÕ bµo sinh tinh gi¶m ph©n ®Ó t¹o tinh trïng hiÖu suÊt thu tinh cña tinh trïng lµ 10%, cña trøng lµ 1%. Trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n vµ thô tinh ®· cã bao nhiªu hîp tö ®­îc h×nh thµnh vµ bao nhiªu tÕ bµo sinh trøng tham gia?<o:p></o:p>
A. 100 hîp tö ®­îc t¹o thµnh vµ 1000 tÕ bµo trøng tham gia<o:p></o:p>
B. 1000 hîp tö ®­îc t¹o thµnh vµ 1000 tÕ bµo trøng tham gia<o:p></o:p>
C. 100 hîp tö ®­îc t¹o thµnh vµ 100 tÕ bµo trøng tham gia<o:p></o:p>
D. 100 hîp tö ®­îc t¹o thµnh vµ 10.000 trøng tham gia<o:p></o:p>
C©u 18: Trong tr­êng hîp gen tréi kh«ng hoµn toµn, tØ lÖ ph©n tÝnh 1:1 ë F1 sÏ xuÊt hiÖn trong kÕt qu¶ cña phÐp lai:<o:p></o:p>
A. Aa x Aa B. AA x Aa C. AA x aa D. B, C ®óng<o:p></o:p>
C©u 19: PhÐp lai gi÷a 2 c¸ thÓ cã kiÓu gen AaBbDd x aaBBDd víi c¸c gen tréi lµ tréi hoµn toµn sÏ lµ:<o:p></o:p>
A. 4 kiÓu h×nh :8 kiÓu gen B. 8 kiÓu h×nh : 27 kiÓu gen<o:p></o:p>
C. 8 kiÓu h×nh : 12 kiÓu gen D .4 kiÓu h×nh : 12 kiÓu gen<o:p></o:p>
C©u 20: ë ®Ëu Hµ Lan cã A quy ®Þnh h¹t vµng, a quy ®Þnh h¹t xanh, B: h¹t tr¬n, b: h¹t nh¨n. Hai cÆp gen nµy ph©n li ®éc lËp víi nhau:<o:p></o:p>
C©y mäc tõ h¹t vµng, nh¨n giao phÊn víi c©y mäc tõ h¹t xanh, tr¬n cho 1 h¹t vµng, tr¬n vµ 1 xanh, tr¬n KiÓu gen cña 2 c©y bè mÑ sÏ lµ :<o:p></o:p>
A. Aabb x aabb B. AAbb x aaBB C. Aabb x aaBb D. Aabb x aaBB<o:p></o:p>
C©u 21: PhÐp lai nµo d­íi ®©y sÏ cho kiÓu gen vµ kiÓu h×nh Ýt nhÊt:<o:p></o:p>
A. AABB x AaBb B. AABb x Aabb C. Aabb x aaBb D. AABB x AABb<o:p></o:p>
C©u 22: Sö dông d÷ kiÖn: A: C©y cao a: C©y thÊp B: Qu¶ trßn b: Qu¶ bÇu <o:p></o:p>
Mçi gen n»m trªn 1 nhiÔm s¾c thÓ <o:p></o:p>
PhÐp lai P: AaBb x aaBb cho F1 cã tû lÖ kiÓu gen:<o:p></o:p>
A. (1:2:1)<SUP>2 </SUP>B. 1:2:1:1:2:1 C. 3:3:1:1 D. 9:3:3:1<o:p></o:p>
C©u 23: Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nghiÖm ®óng sau cña ®Þnh luËt H¸c®i- VanbÐc, ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nhÊt lµ <o:p></o:p>
A. quÇn thÓ ph¶i ®ñ lín, trong ®ã c¸c c¸ thÓ mang kiÓu gen vµ kiÓu h×nh kh¸c nhau ®Òu ®­îc giao phèi víi x¸c suÊt ngang nhau.<o:p></o:p>
B. c¸c lo¹i giao tö ®Òu cã søc sèng vµ thô tinh nh­ nhau.<o:p></o:p>
c¸c lo¹i hîp tö ®Òu cã søc sèng nh­ nhau. D. kh«ng cã ®ét biÕn, chän läc, du nhËp gen.<o:p></o:p>
C©u 24: Mét ng­êi cã m¾t n©u (NN):<o:p></o:p>
A. Ch¾c ch¾n sinh ®­îc con cã m¾t xanh.<o:p></o:p>
B. Cã thÓ sinh con m¾t xanh nÕu kÕt h«n víi ng­êi mang kiÓu gen Nn.<o:p></o:p>
C. Cã thÓ sinh con m¾t xanh nÕu kÕt h«n víi ng­êi mang kiÓu gen nn.<o:p></o:p>
D. Kh«ng thÓ sinh con m¾t xanh.<o:p></o:p>
C©u 25: §Ó ch¾c ch¾n ng­êi phô n÷ mang kiÓu gen dÞ hîp sinh ®­îc c¸c con ®Òu cã m¾t n©u th× ng­êi chång ph¶i cã kiÓu gen lµ:<o:p></o:p>
A. NN B. Nn C. NN hoÆc Nn D. Nn hoÆc nn<o:p></o:p>
C©u 26: PhÐp lai cho tØ lÖ kiÓu h×nh 1 : 1 : 1 : 1 lµ:<o:p></o:p>
A. AaBb x aabb. B. Aabb x aaBb. C. AaBb x AABB D. A vµ B ®óng.<o:p></o:p>
C©u 27: Liªn kÕt gen hoµn toµn x¶y ra khi:<o:p></o:p>
A. C¸c gen trªn c¸c cÆp nhiÔm s¾c thÓ t­¬ng ®ång kh¸c nhau<o:p></o:p>
B. TÊt c¶ c¸c gen cïng n»m trªn 1 nhiÔm s¾c thÓ<o:p></o:p>
C. C¸c gen cïng n»m trªn 1 nhiÔm s¾c thÓ vµ cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi xa nhau<o:p></o:p>
D. C¸c gen cïng n»m trªn 1 nhiÔm s¾c thÓ vµ cã vÞ trÝ gÇn nhau<o:p></o:p>
C©u 28: Muèn ph©n biÖt quy luËt liªn kÕt gen víi gen ®a hiÖu ng­êi ta sö dông ph­¬ng ph¸p:<o:p></o:p>
A. KÕt hîp viÖc cho trao ®æi chÐo víi g©y ®ét biÕn<o:p></o:p>
B. KÕt hîp gi÷a lai ph©n tÝch víi lai t­¬ng ®­¬ng<o:p></o:p>
C. KÕt hîp gi÷a lai t­¬ng ®­¬ng víi lai thuËn nghÞch<o:p></o:p>
D. KÕt hîp gi÷a giao phèi gÇn víi lai xa<o:p></o:p>
C©u 29: P: (Aa, Bb) x (Aa, bb). Cã thÓ x¸c ®Þnh quy luËt liªn kÕt gen khi F1 xuÊt hiÖn kÕt qu¶:<o:p></o:p>
A.1(A-bb) : 2(A-B-) : 1(aabb) <o:p></o:p>
B.3(A-B-) : 3(A-bb) : 1(aaB-) :1(aabb)<o:p></o:p>
C.1(A-B-) : 2(A-bb) : 1(aaB-) hay 1( A-bb) : 2(A-B-) : 1 (aaB-)<o:p></o:p>
D. 1(A-bb) : 2(A-B-) : 1(aabb) hoÆc 1(A-B-) : 2(A-bb) :1(aaB-)<o:p></o:p>
C©u 30: Mét quÇn thÓ ®éng vËt t¹i thêi ®iÓm thèng kª ®· ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng Hac®i- Van bÐc cÊu tróc di truyÒn trong quÇn thÓ lóc ®ã lµ<o:p></o:p>
A. 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa. B. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.<o:p></o:p>
C. 0,39 AA: 0,52 Aa: 0,09 aa. D. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.<o:p></o:p>
C©u 31: Mét quÇn thÓ ®éng vËt t¹i thêi ®iÓm thèng kª cã 75 AA: 28 Aa: 182 aa, c¸c c¸ thÓ giao phèi tù do cÊu tróc di truyÒn cña quÇn thÓ khi ®ã lµ<o:p></o:p>
A. 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa. B. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.<o:p></o:p>
C. 0,09 AA: 0,42 Aa: 0,49 aa. D. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.<o:p></o:p>
C©u 32: Trong quÇn thÓ H¸c®i- vanbÐc, cã 2 alen A vµ a trong ®ã cã 4% kiÓu gen aa. TÇn sè t­¬ng ®èi cña alen a vµ alen a trong quµn thÓ ®ã lµ<o:p></o:p>
A. 0,6A : 0,4 a. B. 0,8A : 0,2 a. C. 0,84A : 0,16 a. D. 0,64A : 0,36 a.<o:p></o:p>
I/ PhÇn tù luËn (12,0 ®iÓm)<o:p></o:p>
C©u 1. (2,0 ®iÓm)<o:p></o:p>
1. BiÕn dÞ tæ hîp lµ g×? Cho vÝ dô. <o:p></o:p>
2. Cã hai loµi sinh s¶n h÷u tÝnh, bé nhiÔm s¾c thÓ (NST) l­ìng béi cña loµi thø nhÊt lµ 2n<SUB>1</SUB>, cña loµi thø 2 lµ 2n<SUB>2</SUB> (n<SUB>1</SUB>>n<SUB>2</SUB>). Qua giao phèi loµi nµo sÏ cho nhiÒu biÕn dÞ tæ hîp h¬n? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>
C©u 2 (2,0 ®iÓm)<o:p></o:p>
Lµm thÕ nµo ®Ó ph©n biÖt ®­­îc tÝnh tr¹ng lÆn, tÝnh tr¹ng tréi trong cÆp tÝnh tr¹ng t­­¬ng ph¶n? Cho biÕt tÝnh tr¹ng do 1 gen quy ®Þnh, tÝnh tr¹ng tréi hoµn toµn.<o:p></o:p>
C©u 3 (2,0 ®iÓm) <o:p></o:p>
ThÕ nµo lµ cÆp nhiÔm s¾c thÓ(NST) t­­¬ng ®ång? Nã ®­­îc cÊu t¹o nh­­ thÕ nµo? Nªu c¬ chÕ h×nh thµnh cÆp NST t­¬ng ®ång b×nh th­­êng.<o:p></o:p>
C©u 4 (2,0 ®iÓm)<o:p></o:p>
C¸c d¹ng ®ét biÕn nµo cã thÓ x¶y ra ë nhiÔm s¾c thÓ sè 21 cña ng­êi. Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c d¹ng ®ét biÕn ®ã?<o:p></o:p>
C©u 5. (2,0 ®iÓm)<o:p></o:p>
V× sao tù thô phÊn b¾t buéc ë c©y giao phÊn vµ giao phÇn gÇn ë ®éng vËt qua nhiÒu thÕ hÖ cã thÓ g©y ra hiÖn t­îng tho¸i hãa gièng?<o:p></o:p>
V× sao trong chän gièng ng­êi ta vÉn tiÕn hµnh dïng hai ph­¬ng ph¸p thô phÊn b¾t buéc vµ giao phèi gÇn?<o:p></o:p>
C©u 6. (2,0 ®iÓm) <o:p></o:p>
ë mét loµi thùc vËt, tiÕn hµnh lai 2 thø gièng c©y thuÇn chñng: c©y th©n cao, hoa tr¾ng víi c©y th©n thÊp, hoa ®á thu ®­­îc F<SUB>1 </SUB>®ång lo¹t c©y th©n cao, hoa hång. §em lai c©y F<SUB>1</SUB> víi mét thø kh¸c thu ®­îc F<SUB>2 </SUB>cã tØ lÖ ph©n li vÒ kiÓu h×nh lµ 3: 6: 3: 1: 2: 1. <o:p></o:p>
BiÖn luËn, viÕt s¬ ®å lai minh häa tõ P ®Õn F<SUB>2</SUB>.

May tinh dang gap su co mong moi nguoi thong cam!
Tiến Thành is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-09, 22:37   #24
Hà Thanh Đạt
Registered Users
 
Hà Thanh Đạt's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 125
Thanks: 36
Thanked 21 Times in 15 Posts
Bạn Gió ơi, bạn cho mình hỏi địa chỉ trang web của thư viện đề thi trên nha... Gõ và địa chỉ là www.thuvienkhoahoc.com thì bị FireFox báo là attach site?!
Hà Thanh Đạt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-09, 08:27   #25
Lờicủagió
Thành viên
 
Lờicủagió's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 676
Thanks: 201
Thanked 354 Times in 217 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Hà Thanh Đạt View Post
Bạn Gió ơi, bạn cho mình hỏi địa chỉ trang web của thư viện đề thi trên nha... Gõ và địa chỉ là www.thuvienkhoahoc.com thì bị FireFox báo là attach site?!
Cái đề này em down cách đây 3 tháng rồi
Bây giờ em thử vào lại nhưng cũng không vào được.
Thông cảm nha!
Lờicủagió is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-02-09, 11:38   #26
Nguyễn Hoàng Bảo Kim
Registered Users
 
Nguyễn Hoàng Bảo Kim's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Đến từ: ĐH Y Dược Tp (THPT Chuyên Thăng Long-Đà Lạt)
Bài gửi: 100
Thanks: 1
Thanked 1 Time in 1 Post
sao mấy đứa giống chị hồi xưa dậy?nhưng chị cho hết rồi.
hỏi thầy cô hay mấy anh chị lớp trên xem.có khi thầy cô có mà ko cho đó hehe
Nguyễn Hoàng Bảo Kim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-04-09, 18:35   #27
steven19vn
Thành viên
 
steven19vn's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Đến từ: Ho Chi Minh city
Bài gửi: 78
Thanks: 4
Thanked 16 Times in 12 Posts
Chào bạn, các đề thi HSG lop 12 đều rất hay, nhưng bạn có đáp án ko? Có thể post lên cho mọi người tham khảo chứ?
Ah, bạn có đề thi HSG lớp 9 ko? Nếu có thì pót lên cho mình tham khảo nhé
Cám ơn bạn nhiều!
steven19vn is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-04-09, 18:45   #28
Lờicủagió
Thành viên
 
Lờicủagió's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 676
Thanks: 201
Thanked 354 Times in 217 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi steven19vn View Post
Chào bạn, các đề thi HSG lop 12 đều rất hay, nhưng bạn có đáp án ko? Có thể post lên cho mọi người tham khảo chứ?
Ah, bạn có đề thi HSG lớp 9 ko? Nếu có thì pót lên cho mình tham khảo nhé
Cám ơn bạn nhiều!
Rất tiếc, mình không có đáp án.
Còn đề thi học sinh giỏi lớp 9 thì hình như có forum nào trong diễn đàn có đấy
Lờicủagió is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-04-09, 21:03   #29
steven19vn
Thành viên
 
steven19vn's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Đến từ: Ho Chi Minh city
Bài gửi: 78
Thanks: 4
Thanked 16 Times in 12 Posts
Vậy bạn có biết forum nào có đề thi lớp 9 ko? Chỉ giúp mình nha!
steven19vn is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-04-09, 22:15   #30
Lờicủagió
Thành viên
 
Lờicủagió's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 676
Thanks: 201
Thanked 354 Times in 217 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi steven19vn View Post
Vậy bạn có biết forum nào có đề thi lớp 9 ko? Chỉ giúp mình nha!
http://sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=1728
Lờicủagió is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Chuyển đến


vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.